Bronnadh leabhar

Fís Leabhair Pháistí Éireann ná Éire ina bhfuil gach páiste ina léitheoir, agus cabhraíonn ár scéimeanna bronnta leabhar chun na leabhair a chur ar fáil don líon is mó léitheoirí óga agus is féidir. Tá méadú suntasach tagtha ar na scéimeanna seo le blianta beaga anuas a bhuí le tacaíocht fhial fhlaithiúil ó chomhpháirtithe agus ó mhaoinitheoirí. Áirítear scoileanna, suíomhanna oideachais agus cúraim sláinte, agus carthanachtaí do pháistí ar na réimsí is tábhachtaí do bhronnadh leabhar anois.

Test.

Na buntáistí a bhaineann le leabhair a bhronnadh ar pháistí

Tá sé de chumhacht ag an léitheoireacht saol páiste a fheabhsú, agus taispeánann an taighde go bhfuil réimse de thorthaí dearfacha ag baint léi:

  • Cuireann an scíthléitheoireacht le litearthacht agus le huimhearthacht na bpáistí óga, cabhraíonn sí leo cur lena stór focal, agus cabhraíonn sí lena sláinte mheabhrach
  • Tá an scíthléitheoireacht níos tábhachtaí d’fhorbairt chognaíocht an pháiste ná léibhéal oideachais a dtuistí, agus tá tionchar níos mó aici ar an méid a bhaineann siad amach sa saol ná mar atá ag a gcúlra socheacnamaíoch.
  • Scátháin agus fuinneoga is iad na leabhair, ag taispeáint don pháiste a bhfírinne féin, ach freisin ag cur léargas ar fáil dóibh ar shaol daoine eile a bhfuil cultúr nó dearcadh éagsúil acu.
  • Níos tábhachtaí ná aon ní eile, tugann an léitheoireacht sonas don pháiste agus spreagann sí an tsamhlaíocht.

Seo an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach dúinne leabhair a bhronnadh ar an méid is mó daoine óga agus is féidir, ach go háirithe orthu siúd nach mbeadh teacht acu ar na leabhair seachas sin.

Tá Leabhair Pháistí Éireann ar son leabharlann scoile le soláthar maith leabhar iontu, agus foireann oiriúnach ann chun léitheoirí óga a threorú. Faraor, is iomaí scoil atá gann ar na hacmhainní a bheas ag teastáil chun an fhís seo a bhaint amach.

Tá ár dtograí bronnta leabhar dírithe ar scoileanna atá ar an ngannchuid, nó faoi mhíbhuntáiste. Tugann muid an deis chéanna do na daltaí sin leabhair den chéad scoth a léamh, tugann muid ealaíontóirí isteach sa rang (uaireanta go fíorúil) chun cur leis an spraoi a bhaineann na daltaí ón léitheoireacht, agus cuireann muid acmhainní ar fáil do mhúinteoirí a gcabhraíonn leo an léitheoireacht don phléisiúr a chothú, lán le bealaí cruthaitheacha chun plé leis na leabhair.

Gach bliain, tá glaoch oscailte ann do scoileanna chun cur isteach ar na deiseanna éagsúla bronnta leabhar. Measann muid na riachtanais ar leith ag gach scoil lena n-oibríonn muid agus, chomh fada agus is féidir linn le sriantachtaí buiséid, téann muid i ngleic le fadhbanna agus tógann muid ar bhuanna na scoile chun cultúr láidir léitheoireachta a fhorbairt sa scoil.

Tograí bronnta leabhar do scoileanna:

Free To Be Me Little Libraries, An Bosca Leabharlainne, Enterprise ROAD Forward Initiative, The BOLD GIRLS schools programmeBookbag, Every Child A Reader, Every Child A Reader: Reading Communities, Robert Dunbar Memorial Libraries.

 

Tá scéimeanna náisiúnta bronnta leabhar do bhabaithe ar siúl ar fud na cruinne, agus taispeánann neart taighde go bhfuil leas forbarthach ag baint le bheith ag léamh le naíonáin agus leanaí óga, chomh maith leis an tairbhe dhearfach atá ann don teaghlach. Sprioc fhadtéarmach dúinn ná scéim náisiúnta bronnta leabhar do gach páiste in Éirinn a bhunú, agus spreagann ár dtograí bronnta leabhar do bhabaithe na teaghlaigh chun leabhair a léamh le chéile, agus a bpáistí a chur ar aistear léitheoireachta a mhairfidh ar feadh a saoil.

Tograí bronnta leabhar do bhabaithe:

Bookseed, Little Reads and Rhymes

Taispeántar sa taighde an tábhacht a bhaineann le rochtain ar na leabhair agus luach na léitheoireachta in am an ghátair. Chun cabhrú le chuile teacht a bheith acu ar na leabhair, bronnann muid leabhair agus acmhainní léitheoireachta ar roinnt carthanachtaí do pháistí gach bliain. Níorbh fhéidir linn tabhairt faoin obair seo ach a bhuí le flaithiúlacht an phobail agus an iliomad maoinitheoirí agus deontóirí corparáideacha.

Más spéis le do charthanacht bheith mar chomhpháirtí le Leabhair Pháistí Éireann, téigh i dteagmháil le bookgifting@childrensbooksireland.ie.

 

Oibríonn muid le roinnt mhaith comhpháirtithe corparáideacha ar tograí bronnta leabhar ar leith. Más maoinitheoir nó deontóir corparáide thú, agus más spéis leat bheith mar chomhpháirtí ag Leabhair Pháistí Éireann, déann teagmháil linn ag an nasc seo: 


Tograí bronnta leabhar