Gradaim KPMG Leabhair Pháistí Éireann

Is iad na Gradaim KPMG Leabhair Pháistí Éireann na gradaim is mó le rá le haghaidh leabhair do pháistí in Éirinn. Bunaíodh na gradaim in 1990 chun barr feabhais i leabhair don aos óg le húdair agus maisitheoirí Éireannacha a aithint, urraim a thabhairt dó, agus é a chur chun cinn. Is é KPMG an t-urraitheoir ceannlíne ó 2020 ar aghaidh, le duaischiste iomlán de €16,000 ar fáil a bhuíochas leis.

photo of people reading beside a giant stack of books, with a large cut out of the KPMG Children's Books Ireland Awards logo
Audrey Falador, Seamus Hand, Managing Partner KPMG Ireland, Elaina Ryan, CEO Children's Books Ireland and Karina Howley, Head of Corporate Citizenship at KPMG at the launch of the KPMG Children's Books Ireland Awards 2020 at MoLI

Is iad na Gradaim KPMG Leabhair Pháistí Éireann na gradaim is mó le rá in Éirinn.

Deis thábhachtach atá sna gradaim aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta a thabhairt d’údair agus do mhaisitheoirí Éireannacha don aos óg.

Is é barr feabhais sna leabhair don aos óg an slat tomhais tríd is tríd, agus bronntar na gradaim seo a leanas:

  • Gradam KPMG Leabhair Pháistí Éireann Leabhar na Bliana
  • Gradam Onórach don Mhaisiú
  • Gradam Eilís Dillon
  • Gradam Speisialta na Moltóirí
  • Gradam na nGiúiréithe Sóisearacha

Sa bhreis air sin, bronntar Gradam don Laoch Léitheoireachta ar léitheoir óg mar aitheantas ar a n-acmhainn agus mar cheiliúradh ar a ngrá thar na bearta do na leabhair.

 

Ceisteanna coitianta

Bronnann Leabhair Pháistí Éireann na gradaim seo gach bliain, agus tá siad ar oscailt d’údair agus do mhaisitheoirí a rugadh in Éirinn, a bhfuil buanchónaí orthu in Éirinn nó ar saoránaigh Éireannacha iad, agus do leabhair scríofa sa Ghaeilge nó sa Bhéarla.

Fógraítear an gearrliosta do na gradaim i mí na Feabhra ag Belfast Children's Festival agus fógraítear na buaiteoirí ag searmanas i mí na Bealtaine mar chuid den International Literature Festival Dublin.

Gach bliain cuireann Leabhair Pháistí Éireann painéal le chéile de mholtóirí le saineolas agus sainspéis acu i leabhair do pháistí. Oibríonn an painéal neamhspleách ar Leabhair Pháistí Éireann agus bíonn léitheoir ar aois 15+ mar chuid de mar Mholtóir Óg. Bíonn léitheoirí óga rannpháirteach i gclár na nGiúiréithe Sóisearacha chun an buaiteoir do Gradam na nGiúiréithe Sóisearacha a aontú.

 

Déanann painéal na moltóirí athbhreithniú ar gach leabhar incháilithe, á scrúdú de réir crítéir an ghradaim.

1. Fiúntas litríochta/ealaíonta – is éard is leabhar den scoth do pháistí ná leabhar le cumadh agus struchtúr den scoth, agus an-dea-scríofa nó dea-mhaisithe (nó an dá rud).

2. Meas – meallann leabhar den scoth an t-aos óg, ach gan uasal le híseal a dhéanamh ar na léitheoirí, nó teacht i dtír orthu

3. Múscailt agus rannpháirtíocht – músclaíonn leabhar den scoth spéis leanúnach sna léitheoirí, chomh maith le síamsaíocht a chur ar fáil dóibh

4. Eispéireas – cuireann leabhar den scoth do pháistí eispéireas aeistéitiúil, samhlaíochta, intleachtúil agus mothúchánach ar fáil atá spreagúil agus sásúil, agus a théann thar an rud seanchaite nó follasach. Forbraíonn sé saol inmheánach an léitheora, a thuiscint ar a nádúr féin, nó a thuiscint ar an saol mór agus a chaidreamh leis – nó tugann sé a ndúshlán.

Cé go gcuirtear dearadh agus táirgeacht san áireamh, ní rachaidh siad mórán in aghaidh leabhair atá thar barr seachas sin, ach go háirithe sa chás nach leabhar maisithe atá i gceist.

Ón Meitheamh roimh fhógra na ngradam, tá fáilte roimh foilsitheoirí teidil a chur isteach le cur faoi bhráid na moltóirí, ar an gcoinníoll go gcomhlaíonn na leabhair na critéir cháilitheachta seo ar fad:

1. An chéad eagrán den leabhar atá ann, foilsithe idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig den bhliain roimhe, i.e. ní mór do leabhar do na gradam in 2022 bheith foilsithe idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig 2021, agus curtha isteach faoin spriocdháta luaite, nó ní chuirfear san áireamh é.

2. D’fhéadfadh leabhar bheith foilsithe in Éirinn nó thar lear.

3. Is gá gur saolaíodh an t-údar nó an maisitheoir in Éirinn, nó go bhfuil buanchónaí orthu inti, nó gur saoránach iad. Le cáiliú, ní mór don údar nó don mhaisitheoir pas bailí a bheith acu, nó a bheith in ann buanchónaitheacht nó saoránacht a léiriú.

4. Ní mór do leabhar bheith scríofa do pháistí nó don aos óg, i.e. do léitheoirí suas go hocht mbliana déag d’aois.

5. Ní mór do leabhar bheith ar fáil go forleathan i siopaí leabhar in Éirinn, agus ar fáil don phobal le cheannach. Ní mór sonraí dáileacháin a chur isteach ar an bhfoirm iontrála.

6. Ní mór do leabhar cloí le bunchaighdeáin ghairmiúla foilsitheoireachta agus cló. Ní mór don eagarthóireacht bheith gairmiúil, le caighdeán litrithe agus gramadaí curtha i gcrích. Ní mór uimhir bhailí ISBN a bheith ag gach leabhar.

7. Glactar le leabhair Bhéarla agus le leabhair Ghaeilge.

8. Glactar le leabhair ficsin, neamhfhicsin agus filíochta.

9. Glactar le leabhar a bhfuil a údar marbh sa chás gur foilsíodh é laistigh de thréimhse cúig bliana ón mbás. Beidh na sonraí cuí le cur isteach ar an bhfoirm iontrála.

10. Meastar leabhar a scríobhadh nó a foilsíodh mar chuid de shraith, mar leabhar aonarach a bheas in ann seasamh leis féin mar shaothar iomlán. Ba chóir go mbeadh struchtúr neamhspleách ag gach leabhar agus nár chóir eolas breise a bheith ag teastáil ón léitheoir chun é a thuiscint.

11. Níl téacsleabhair acadúla, aistriúcháin nó ath-eagráin incháilithe. Glactar, áfach, le hathinsint nó eile de théacs a measadh cheana, sa chás go bhfuil cruthaitheoir beo Éireannach bainteach leis, e.g. úrscéal grafach bunaithe ar leabhar le húdar Éireannach.

12. Glactar le díolaim faoi rogha phainéal na moltóirí, sa chás go bhfuil an t-ábhar Éireannach den chuid is mó, i.e. eagarthóir, údair etc.

  • Nóta 1: Is chun barr feabhais litríochta agus ealaíne a aithint is iad na gradaim seo; níor chóir d’fhoilsitheoirí ach na leabhair a cheapann siad atá thar barr a chur isteach.
  • Nóta 2: Tá sé de cheart ag Leabhair Pháistí Éireann leabhar ar bith a chur san áireamh do na gradaim seo, nó é a chur as an áireamh.
  • Nóta 3: Tá sé de cheart ag Leabhair Pháistí Éireann tuilleadh eolais a iarradh ar an bhfoilsitheoir le bheith cinnte mar gheall ar cháilitheacht.
  • Nóta 4: Ní bheidh sé ar chumas Leabhair Pháistí Éireann leabhair a sheoladh ar ais go dtí na foilsitheoirí.
  • Note 4: Children's Books Ireland is not in a position to return books to the publisher.

Ní mór d’fhoilsitheoirí foirm iontrála a líonadh do gach aon teideal a chuireann siad isteach. Cuirfidh Leabhair Pháistí Éireann foirmeacha iontrála amach go foilsitheoirí aimsir na chéad ghairme sa Mheitheamh den bhliain roimh na gradaim.

Ní mór gach aon mhír den fhoirm a líonadh agus cúig chóip déag den leabhar a chur isteach leis.

Moltar d’fhoilsitheoirí leabhair a chur isteach chomh luath agus is féidir tar éis na gairme ionas go mbeidh a ndóthain ama léitheoireachta ag na moltóirí. Ní mór do na leabhair bheith ag seoladh ainmnithe ag Leabhair Pháistí Éireann roimh an dáta luaite – 30 Meán Fómhair den bhliain roimh bhliain na ngradam.

Ní ghlactar le hiontrálacha déanacha nó bearnacha.

Le tuilleadh eolais a fháil, téigh le do thoil chuig Awards Policy ag bun an leathanaigh seo.

Má tá ceist ar leith agat mar gheall ar theideal a chur isteach nach bhfuil clúdaithe sna treoirlínte seo, déan teagmháil le do thoil le Jenny Murray, Deputy CEO jenny@childrensbooksireland.ie.

 


BUAITEOIRÍ NA BLIANA SEO

KPMG Book of the Year Award; Girls Who Slay Monsters

Scríofa ag Ellen Ryan agus maisithe ag Shona Shirley Macdonald (HarperCollins Ireland)

Honour Award for Fiction: The Boy Who Lost His Spark

Scríofa ag Maggie O'Farrell agus maisithe ag Daniela Jaglenka Terrazzini (Walker Books)

Honour Award for Illustration: The Wilderness

Scríofa agus maisithe ag Steve McCarthy (Walker Books)

Éilís Dillon Award: The Book of Secrets

Le Alex Dunne (The O'Brien Press)

Judges' Special Award: An Slipéar Gloine

An Slipéar Ghloine, scríofa ag Fearghas Mac Lochlainn agus maisithe ag Paddy Donnelly (Futa Fata)

KPMG Junior Juries' Award: Girls Who Slay Monsters

Scríofa ag Ellen Ryan agus maisithe ag Shona Shirley Macdonald (HarperCollins Ireland)


Clár na nGiúiréithe Sóisearacha

Is gníomhaíocht ar leith do scoileanna, leabharlanna agus clubanna leabhar é Clár na nGiúiréithe Sóisearacha Ghradaim KPMG Leabhair Pháistí Éireann. Tá sé ceaptha chun páistí agus daoine óga a chur ag léamh go fairsing, agus chun iad a spreagadh dul i ngleic leis an léitheoireacht i mbealach nuálach agus spreagúil. Leanann na léitheoirí óga na moltóirí fásta ó phainéal na moltóirí agus iad ag léamh na leamhar ar an ngearrliosta, á bplé agus á meas.


Cartlann na ngradam

Tá Leabhair Pháistí Éireann ag bronnadh na ngradam seo go bliantúil  ó 1990 ar aghaidh. Tugadh Gradam Leabhar na Bliana Bisto orthu go dtí 2011, agus ansin Leabhar na Bliana Leabhair Pháistí Éireann go 2020. Sa bhliain sin tháinig ceannurraitheoir nua isteach agus athraíodh an t-ainm go Gradaim KPMG Leabhair Pháistí Éireann.


TUILLEADH EOLAIS AGUS NAISC