Comhaltachtaí Raising Voices – Ceisteanna Coitianta

November 2021
Share on

Cad atá i gceist leis an gComhaltacht Raising Voices? 

Is é is aidhm don Chomhaltacht Raising Voices ealaíontóirí uaillmhianacha  a fhorbairt agus tacú leo, ar ealaíontóirí iad a chruthaíonn saothair do pháistí agus do dhaoine óga fásta agus atá faoi ghannionadaíocht i réimse na litríochta.

Seo a leanas ár n-aidhmeanna: 

 • deireadh a chur leis na bacainní ar an bhfoilsiú, an dul chun cinn agus an cuimsiú  
 • an éagsúlacht agus ionadaíocht in earnáil litríochta na hÉireann a mhéadú  

Cuirfear tús leis an gComhaltacht Raising Voices i mí Feabhra 2022 agus beidh sí ar siúl go dtí mí na Samhna 2022. Roghnófar seisear scríbhneoirí agus/nó maisitheoirí (comhaltaí) le haghaidh clár de thacaíochtaí cruthaitheacha agus praiticiúla. Ina measc sin beidh: 

 • Meantóireacht ó scríbhneoir nó maisitheoir a bhfuil taithí aige chun tacaíocht chruthaitheach agus phraiticiúil a chur ar fáil i dtaca le forbairt ghairmiúil 
 • Cónaitheacht seachtaine don ghrúpa in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2022 
 • Sraith cainteanna shaincheaptha – sé imeacht ar líne a mhairfidh aon uair an chloig agus a bheidh bunaithe ar riachtanais na gcomhaltaí   
 • Critíc mhionsonraithe ó eagarthóir nó stiúrthóir ealaíne atá oiriúnach do chleachtas an chomhalta  
 • Clinic eolais faoi sparánachtaí leis an gComhairle Ealaíon  
 • Freastal ar imeachtaí lena n-áirítear Comhdháil Bhliantúil Leabhair Pháistí Éireann agus imeacht eolais ProperBook maidir leis an bhfoilsitheoireacht, cúrsaí oiliúna roghnaithe ábhartha de chuid PubIishing Ireland, imeachtaí do pháistí nó do theaghlaigh mar chuid d’Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath agus imeachtaí Oscailte agus Sóisialta Illustrators Ireland  
 • Deiseanna teagmháil a dhéanamh leis an bpobal ag maidineacha caife Leabhar Pháistí Éireann agus imeachtaí sóisialta eile 
 • Ceangail leanúnacha leis na heagraíochtaí comhpháirtíochta 

Tá an clár ceaptha chun tuiscint mhaith a thabhairt do chomhaltaí ar pháirtithe leasmhara tábhachtacha san earnáil agus iad a chur i dteagmháil le pobal cleachta fáilteach. Tabharfar na huirlisí, an tacaíocht agus an t-eolas go léir dóibh a bheidh de dhíth chun cabhrú leo lámhscríbhinn nó samhail a chur i gcrích, obair a ullmhú lena seoladh isteach, taighde a dhéanamh ar an margadh, naisc ghairmiúla a dhéanamh, iarratas a dhéanamh ar sparánachtaí etc.   

Tuigimid go bhféadfadh bacainní airgeadais a bheith le sárú ag comhaltaí. Tá na comhaltachtaí maoinithe go hiomlán agus tá méid áirithe airgid ar fáil freisin don tseachtain chónaitheachta chun costais chúraim leanaí/costais taistil/caillteanas ioncaim a chlúdach chomh maith le costais a bhaineann le cruinnithe, taisteal agus lóistín nuair is gá. 

Cé atá i mbun an Chomhaltacht Raising Voices a reáchtáil? 

Is é grúpa d’eagraíochtaí litríochta a reáchtálann na comhaltachtaí, grúpa a bhfuil Leabhair Pháistí Éireann, Illustrators Ireland, Publishing Ireland, Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath agus Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg mar chuid de.

An bhfuil mé incháilithe don Chomhaltacht Raising Voices?  

Is le haghaidh na scríbhneoirí agus maisitheoirí seo a leanas atá an Chomhaltacht Raising Voices:

 • daoine a chruthaíonn saothair do pháistí agus daoine óga fásta, lena n-áirítear ficsean, neamhfhicsean (saothar neamhfhicsean cruthaitheach ina measc) agus filíocht 
 • daoine a bhfuil lámhscríbhinn iomlán acu nó creat de phictiúirleabhar/ leabhar maisithe 
 • daoine as cúlraí nó pobail atá faoi ghannionadaíocht sa litríocht do pháistí agus daoine óga fásta, nó daoine a bhfuil a bhféiniúlacht faoi ghannionadaíocht 
 • daoine nach bhfuil saothar foilsithe acu go fóill nó nach bhfuil conradh faighte acu le foilsitheoir nó gníomhaire  
 • daoine a bhfuil cónaí orthu ar bhonn buan in Éirinn nó i dTuaisceart Éireann  

Táimid sásta ceisteanna maidir le hincháilitheacht a fhreagairt. Tá na comhaltachtaí ceaptha a bheith a chuimsithí is féidir, mar sin in áit liosta cuimsitheach de chritéir dhiana a chur ar fáil, iarraimid ar na scríbhneoirí agus maisitheoirí a dhéanann iarratas cur síos orthu féin mar ealaíontóirí ‘faoi ghannionadaíocht’. Tuigimid go dtugann na hAchtanna um Stádas Comhionann cosaint dhlíthiúil ar idirdhealú ar fhorais éagsúla, lena n-áirítear cine, inscne, claonadh gnéasach, stádas pósta, stádas teaghlaigh, reiligiún, aois, míchumas agus toisc gur den phobal Taistealaithe thú. Cuirimid fáilte freisin roimh iarratais ó dhaoine atá faoi ghannionadaíocht i ngeall ar a n-eitneacht, cúlra socheacnamaíoch, néar-éagsúlacht agus forais eile.  

An bhfuil costas i gceist? 

Níl, tá na comhaltachtaí á maoiniú go hiomlán ag an gComhairle Ealaíon. Cuirfear an mheantóireacht go léir agus na tacaíochtaí eile ar fáil saor in aisce do na comhaltaí. Cuirfear  méid áirithe airgid ar fáil freisin chun costais chúraim leanaí/costais taistil/caillteanas ioncaim a chlúdach don tseachtain chónaitheachta. 

Bímse ag cumadh i dteanga eile seachas an Béarla, an féidir liom iarratas a dhéanamh ar an gComhaltacht Raising Voices leis an saothar sin? 

Is féidir linn glacadh le foirmeacha iarratais ó ealaíontóirí a bhíonn ag obair i mBéarla agus as Gaeilge.  

Cén áit is féidir liom iarratas a dhéanamh ar an gComhaltacht Raising Voices? 

Cliceáil thíos chun teacht ar an bhfoirm iarratais. Glacfar le hiarratais go dtí Déardaoin an 13 Eanáir ag 3pm. Is iad ionadaithe do na cúig eagraíocht chomhpháirtíochta agus triúr léitheoirí seachtracha a roghnóidh na comhaltaí. Déanfar teagmháil leis na hiarratasóirí a n-éireoidh leo ag deireadh mhí Eanáir 2022. 

 

JAWS screen-reader

If you use a JAWS screen-reader please use the following downloadable word documents for your application. 

 

Má bhíonn aon cheist eile agat, seol ríomhphost chuig Aoife Murray, Bainisteoir Clár agus Imeachtaí Leabhair Pháistí Éireann, aoife@childrensbooksireland.ie.