Tar ag obair linn - Oifigeach na Gaeilge á lorg

January 2022
Share on

Tá Leabhair Pháistí Éireann tiomanta gach léitheoir a áireamh inár gcuid oibre agus leis sin tugtar tiomantas straitéiseach páistí, daoine óga agus teaghlaigh a bhíonn ag léamh i nGaeilge a áireamh.

Tá post nua cruthaithe againn d’Oifigeach Gaeilge chun dul i mbun oibre dhá lá sa tseachtain, ag cur na Gaeilge chun cinn go hinmheánach agus a dhéanfaidh maoirsiú ar na seirbhísí a chuireann an eagraíocht ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Beidh suim ag an iarratasóir a n-éireoidh leis i litríocht do pháistí agus eolas aige uirthi. Déanfaidh an té a n-éireoidh leis Straitéis na heagraíochta i leith na Gaeilge a chur ar an eolas agus a chur i bhfeidhm agus déanfaidh ceangail leis an earnáil. Oibreoidh sé leis an bhfoireann ar fad chun próifíl na Gaeilge a ardú, de réir acmhainní agus théarmaí tagartha na heagraíochta.

Maidir le Leabhair Pháistí Éireann

Tá misean Leabhair Pháistí Éireann simplí: go mbeadh gach páiste ina léitheoir. Is é ár misean:

 • gean ar léitheoireacht a spreagadh i leanaí agus i ndaoine óga in Éirinn,
 • an saineolas agus an t-ábhar spéise atá againn a roinnt le daoine fásta a threoraíonn páistí agus a mbíonn tionchar acu orthu, agus
 • tacú le ceart gach linbh teacht ar leabhair den scoth agus ar imeachtaí litríochta beo agus tacú le healaíontóirí a éascaíonn sin ar fud oileán na hÉireann.

Is carthanacht chláraithe í Leabhair Pháistí Éireann. Cuirimid roinnt tionscadal ar fáil trína roinntear aoibhneas na léitheoireachta le leanaí ar fud oileán na hÉireann lena n-áirítear Laureate na nÓg (laureate litríocht na bpáistí), Gradaim Leabhar Pháistí Éireann KPMG,  Clinicí Leabhar Leabhair Pháistí Éireann, iris agus treoirleabhar léitheoireachta bliantúil, comhdháil bhliantúil agus scéimeanna éagsúla tabhartas leabhar lena gcinntítear go bhfuil teacht ag páistí agus ag daoine óga i gceantair atá i ngátar ar leabhair.

Leabhair Pháistí Éireann an eagraíocht le dul chuici chun clúdach a fháil do leabhair páistí ar fud meán cumarsáide éagsúil. Chun tuilleadh eolais a fháil, léigh ár bPlean Straitéiseach ar an nasc thíos.

Maidir leis an ról

Ag tuairisciú chuig an bPríomhfheidhmeannach, déanfaidh an tOifigeach Gaeilge:

 • Straitéis Leabhair Pháistí Éireann ó thaobh na Gaeilge a fhorbairt agus plean feidhmithe a cheapadh chun cuspóirí na straitéise a bhaint amach.
 • Ról an Eagarthóra Gaeilge a ghlacadh i ndáil le foilseacháin Leabhair Pháistí Éireann, lena n-áirítear an iris Inis, liostaí léitheoireachta de réir téamaí agus treoirleabhair léitheoireachta.  Beidh roghnú leabhar lena n-athbhreithniú mar ghné den ról sin chomh maith le bunachar sonraí de léirmheastóirí a bhainistiú agus cur le comh-eagarfhocal in Inis trí huaire sa bhliain.
 • Ceangal a dhéanamh le foilsitheoirí, comhlachtaí maoinithe, comhlachtaí rialtais agus leath-Stáit, comhlachtaí Gaeilge agus eagraíochtaí eile a chuireann leabhair do pháistí agus léitheoireacht i nGaeilge chun cinn.
 • Iarratais chuig lucht maoinithe, tuairisciú chucu agus caidrimh leo a bhainistiú le súil aidhmeanna na heagraíochta a chur chun cinn tuilleadh.
 • Doiciméid atá le cur i gcló, ábhar meán sóisialta nó ábhar láithreáin gréasáin Leabhair Pháistí Éireann a aistriú nó an t-aistriúchán a chomhordú.
 • Imeachtaí Chlinic na Leabhar de chuid Leabhair Pháistí Éireann a riar nuair atá na himeachtaí sin dírithe go sonrach ar theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge - d’fhéadfadh go mbeadh obair ar an deireadh seachtaine i gceist leis sin ó am go chéile.

Riachtanais

Beidh an t-iarratasóir a n-éireoidh leis:

 • Ábalta tabhairt go muiníneach faoi na freagrachtaí a leagtar amach thuas agus an té sin ag obair go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann bheag, chruthaitheach, mhear.
 • Ina chainteoir líofa, díograiseach a bheidh ar a chompord ag léamh, ag scríobh agus ag labhairt na Gaeilge go leibhéal ard agus ábalta tabhairt faoi aistriúchán cruinn go Gaeilge.
 • Ar an eolas faoin litríocht is déanaí do leanaí i nGaeilge agus suim aige inti.
 • Beidh scileanna litearthachta digití den chéad scoth aige agus ar a chumas Slack, Dropbox agus uirlisí táirgiúlachta oifige eile a úsáid go cumasach.
 • Beidh dea-scileanna idirphearsanta aige agus é ar a chompord ag obair le páirtnéirí ar réimse leathan clár chomh maith le foireann, bheag agus dhinimiciúil

Ag tuairisciú chuig: 

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin.

Suíomh:

Ón mbaile faoi láthair ó tharla an fhoireann ar fad a bheith ag obair ó chian. Beidh an ról solúbtha amach anseo agus an rogha ag an iarratasóir a n-éireoidh leis a bheith lonnaithe san oifig nó a bheith ag obair ó chian ach tiomantas a thabhairt freastal ar chruinnithe ábhartha agus freastal ar an oifig uair gach 6 seachtain ar a laghad. Sa deireadh, beidh an post seo lonnaithe aon lá amháin sa tseachtain san oifig, An Chéad Urlár, 117 Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh, Baile Átha Cliath 1.  D’fhéadfadh athrú teacht ar shuíomh na hoifige ach beifear fós i lár Bhaile Átha Cliath.

Dáta tosaigh: 

A luaithe is féidir.

Tréimhse an chonartha: 

Buan, le tréimhse phromhaidh sé mhí i gceist.

Uaireanta oibre:

2 lá in aghaidh na seachtaine (16 uair) Beifear solúbtha i dtaobh uaireanta oibre idir 8 a.m. agus 5.30 p.m.   D’fhéadfadh go mbeadh gá dul ag obair tráthnónta nó ar an deireadh seachtaine ó am go chéile, lena bhféadfar saoire chúitimh a ghlacadh ina leith de réir pholasaí na cuideachta.

Luach saothair/sochair:

€12,000 sa bhliain (€30,000 pro rata). Ranníoc pinsin meaitseáilte 5% i ndiaidh 6 mhí. 10 lá saoire bliantúla.  Solúbthacht ó thaobh oibre.

Chun iarratas a dhéanamh:

Seol litir chlúdaigh agus CV  (in aon doiciméad amháin más féidir) chuig recruit@childrensbooksireland.ie, agus OIFIGEACH GAEILGE  luaite i líne an ábhair,  roimh an 4pm an 11 Feabhra 2022. Is fostóir comhionannais deiseanna é Leabhair Pháistí Éireann agus fáilteofar roimh iarratais ó aon iarratasóir atá cáilithe. Ní mór d’iarratasóirí a thabhairt ar aird go reáchtálfar agallaimh an 17 agus 18 Feabhra 2022. Beidh an post faoi réir teistiméireachtaí a sheiceáil agus d’fhéadfadh go mbeadh gá le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.