An Bosca Leabharlainne: Léigh an tuarascáil

October 2023
Share on
Child reading book in Irish language at the launch of the An Bosca Leabharlainne project

Ba é An Bosca Leabharlainne tionscadal suaitheanta Áine Ní Ghlinn le linn a tréimhse mar Laureate na nÓg (2020-23) agus chuir foireann Leabhair Pháistí Éireann an tionscadal sin i gcrích.

Ba thionscadal uaillmhianach é agus bhíomar ag súil le go mothódh páistí ar fud an oileáin a thionchar i gcomhréir leis sin. Fuair an togra maoiniú ó Fhoras na Gaeilge agus ón gComhairle Ealaíon, chomh maith leis an ngnáthmhaoiniú do Laureate na nÓg ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais,

Lánpháirtíochta agus Óige. Seoladh 2,200 bosca den Bhosca Leabharlainne chuig 1,831 scoil, lena n-áirítear gach Gaelscoil agus scoil Gaeltachta ar oileán na hÉireann.

Is é seo an chéad togra dá chineál ó thaobh méid de, chomh maith le cur i bhfeidhm, líon na n-ealaíontóirí a raibh a saothar ann agus líon na bpáistí ar déanadh teagmháil leo.

Tugadh treoir maidir le léitheoireacht as Gaeilge do scoileanna cheana ach is é seo an chéad togra a dhírigh go sonrach ar léitheoireacht as Gaeilge ar mhaithe le pléisiúr agus a chuir na leabhair agus na hacmhainní ar fáil.

‘Don chuid is mó dár ndaltaí is ábhar í an Ghaeilge ar ‘gá dóibh a dhéanamh’ agus ní ann dó lasmuigh den seomra ranga. Is oscailt súl é dóibh a fheiceáil go bhfuil leabhair ar fáil as Gaeilge nach mbaineann le cúrsaí scoile.

‘Bhí léitheoireacht saor ar bun againn agus bhí duine de na buachaillí i Rang a Trí ag léamh a leabhair. Chuir mé ceist air “an bhfuil sé go maith?” agus thosaigh sé ag míniú rud éigin ón leabhar ach dúirt sé as Gaeilge é de thimpiste. Bhí sé sáite sa scéal agus i dteanga an scéil.’

– Múinteoir i scoil Bhéarla, Muineachán

Is togra de chuid na Comhairle Ealaíon é Laureate na nÓg. Déanann Leabhair Pháistí Éireann bainistíocht air ar son na comhairle agus tugann Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige tacaíocht don togra.

Trí onóir a bhronnadh ar ealaíontóir le tallann ar leith agus atá tiomanta dá gcuid saothar, déanann Laureate na nÓg ceiliúradh ar litríocht do pháistí agus daoine óga, rud a spreagann glúnta úra scríbhneoirí, maisitheoirí agus léitheoirí.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach scoil a ghlac páirt i bpróiséas meastóireachta An Bhosca Leabharlainne, ach go háirithe leis na daltaí agus múinteoirí a thug a gcuid ama i ngrúpaí fócais agus le hobair allamuigh.

Ár mbuíochas leis an aon duine dhéag Ealaíontóirí Cónaithe dá gcuid oibre ar feadh an togra agus as an aiseolas luachmhar a chuir siad leis an tuarascáil seo.